Re: [徵/ 全國] 13~14吋筆電已刪文

看板nb-shopping (筆電買賣)作者 (jericho)時間1月前 (), 1月前編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 1月前最新討論串2/2 (看更多)
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.197.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/nb-shopping/M.1634364354.A.6A7.html

10/16 14:07, 1月前 , 1F
好哦
10/16 14:07, 1F
※ 編輯: brock1007 (27.242.197.110 臺灣), 10/16/2021 14:10:29
文章代碼(AID): #1XQcl2Qd (nb-shopping)
文章代碼(AID): #1XQcl2Qd (nb-shopping)